KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKAT FORMU

  • İşbu form 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında çalışanın bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve kişisel verilerinin işlenmesi konusunda muvafakat verilmesi amacıyla tanzim edilmiştir.
  • İsmarine Denizcilik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunu kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, anonimleştirilecek ve kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacaktır. Mevzuatın öngördüğü durumlar içerisinde ve ölçüsünde yurtiçindeki veya yurtdışındaki 3. Kişilere aktarılacak, devredebilecek, sınıflandırılabilecek ve Mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.
  • İsmarine Denizcilik olarak kişisel verilerinizin işleme amaçları ve hukuki sebepler; kişisel veriler iş sözleşmesinin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması, çalışan özlük dosyası oluşturulması, Şirketin hukuksal yükümlülüklerini ifa etmesi, Vergi Mevzuatı, Sosyal Güvenlik mevzuatı, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuat ve ilgili sair mevzuat kapsamında bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılır ve işlenir. Bunların dışında çalışmış olduğumuz müşterilerimize profesyonel hizmet desteği ve müşteri ziyareti yapılabilmesi için müşterinin talep etmesi halinde kullanılır ve işlenir.
  • Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile; Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, İlgili Vergi Daireleri, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gibi kamu tüzel kişileri; Şirketin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurtiçi/yurtdışında bulunan doğrudan veya dolaylı iştirakler, Şirketin faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.
  • Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitesi, e-posta veya çağrı merkezi aracılığıyla toplanabilir.
  • Bu form, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında, verilerimin yukarıda öngörülen sınırlar çerçevesinde tarafımdan ve/veya 3. Kişilerden elde edilmesine, bu bilgilerin Şirket ya da Şirket adına yetkili kuruluş ya da kişilerce işlenmesine ve hali hazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme faaliyetlerine bir itirazımın olmadığını; Şirketin verilerimi yukarıda sayılan resmi ve özel kurum ve kuruluşlara aktarabileceğine, bu hususlara muvafakat ettiğimi ve verilerimin işlemesinden önce yeterli ve detaylı bir şekilde bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, bu nedenle özgür irademle bu hususlara açık bir şekilde muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
  • Bu belgeyi onaylamakla, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin tarafınıza çeşitli avantajların sunulabilmesi ve kişisel veri olarak size uygun bilgilendirme, çalışan memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişimin yapılması için İsmarine Denizcilik tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına muvafakat etmiş ve izin vermiş bulunmaktasınız.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.